Tài chính

SCIC vượt 15% mục tiêu doanh thu năm 2020, ước đạt 7.945 tỷ đồng

(VNF) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020, với doanh thu ước đạt 7.945 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch.

SCIC vượt 15% mục tiêu doanh thu năm 2020, ước đạt 7.945 tỷ đồng

SCIC vượt 15% mục tiêu doanh thu năm 2020, ước đạt 7.945 tỷ đồng

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu cổ tức ước đạt 4.633 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch; doanh thu bán vốn ước đạt 1.173 tỷ đồng, trong đó chênh lệch bán vốn là 602 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch; doanh thu tài chính ước đạt 2.128 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt ước đạt 6.588 tỷ đồng và 6.197 tỷ đồng, cùng vượt 36% so với kế hoạch đề ra. Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, khoản nộp ngân sách nhà nước ước đạt 9.337 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với kế hoạch.

Theo quyết định số 908 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/6/2020, về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 thay thế quyết định số 1232 ngày 17/8/2017, tính đến thời điểm hiện tại, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 7/14 doanh nghiệp, với tổng vốn nhà nước là 8.306 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 13.246 tỷ đồng.

Theo danh mục tính đến hết tháng 12/2020, SCIC đang quản lý 145 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn nhà nước là gần 39.200 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 124.168 tỷ đồng. Đối với công tác bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong giai đoạn 2017-2020, SCIC đã bán vốn thành công tại 54/132 doanh nghiệp, đạt 32.390 tỷ đồng doanh thu trên 4.221 tỷ đồng giá vốn, chênh lệch gần 28.170 tỷ đồng, gấp 7,7 lần giá vốn.

Về tình hình triển khai hoạt động đầu tư, trong giai đoạn 2015-2020, SCIC đã triển khai nghiên cứu nhiều cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau và đã thực hiện giải ngân đầu tư 14.970 tỷ đồng (gồm cả đầu tư hiện hữu, đầu tư chỉ định, cổ phiếu, trái phiếu).

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt, SCIC đã chủ động triển khai nghiên cứu 31 cơ hội đầu tư, trong đó có 7 cơ hội đã được phê duyệt chủ trương nghiên cứu, chuyển sang giai đoạn trình chủ trương đầu tư, tập trung chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính: đầu tư vốn tại các doanh nghiệp có vốn SCIC, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng…

Tin mới lên