Tiêu điểm

Sẽ áp dụng hệ thống e-Cabinet để giảm thời gian họp Chính phủ

(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) với mục tiêu giảm 30% thời gian các phiên họp Chính phủ năm 2019.

Sẽ áp dụng hệ thống e-Cabinet để giảm thời gian họp Chính phủ

Các phiên họp Chính phủ sẽ giảm thời gian nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin

Cụ thể, theo quyết định số 168/QĐ-VPCP, Đề án e-Cabinet nhằm mục đích đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Thành viên Chính phủ; tạo sự lan tỏa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

Mục tiêu trong năm 2019 của e-Cabinet là sẽ giảm thời gian các phiên họp Chính phủ, giảm 30% thời gian họp trung bình của các phiên họp Chính phủ năm 2019 so với các năm trước; giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong các phiên họp Chính phủ, phấn đấu hết năm 2019 đạt mục tiêu họp Chính phủ không giấy tờ, sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp Chính phủ, trừ văn bản có nội dung bí mật nhà nước.

Cũng theo đề án này, các Thành viên Chính phủ sẽ cho ý kiến và biểu quyết trên môi trường điện tử có thực hiện ký số đối với các công việc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, kể cả khi vắng mặt tại cơ quan hoặc vắng mặt tại phiên họp Chính phủ. Phấn đấu hết năm 2019, 100% các nội dung xin ý kiến thành viên Chính phủ được xử lý trên môi trường mạng, trừ nội dung bí mật nhà nước.

Bên cạnh đó, e-Cabinet sẽ quản lý đầy đủ thành phần, nội dung, chương trình, tài liệu, biên bản, Nghị quyết từng phiên họp Chính phủ, hỗ trợ cơ chế chuẩn bị, cho ý kiến trước phiên họp nhằm tiết kiệm thời gian họp và nâng cao chất lượng cuộc họp. Các Thành viên Chính phủ có thể nhận các thông tin, nhắc việc thông qua thư điện tử, tin nhắn trên điện thoại di động; Bảo đảm kết nối, liên thông Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ với các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo quyết định này, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ dự kiến sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6/2019 và trước khi vận hành chính thức sẽ có vận hành thử nghiệm.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ sẽ được thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp trong nước. Theo đó, doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác xây dựng hệ thống trên cơ sở yêu cầu đặt hàng của Văn phòng Chính phủ và cho Văn phòng Chính phủ thuê lại, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật; doanh nghiệp cung cấp cấp dịch vụ có trách nhiệm bảo mật, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.

Khi được triển khai, e-Cabinet sẽ là tiền đề để kết nối liên thông và phát triển các hệ thống thông tin khác hướng tới một Chính phủ không giấy tờ, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Tin mới lên