Tiêu điểm

'Sẽ phối hợp với Hải Phòng nghiên cứu đề án thành lập khu thương mại tự do'

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp với thành phố Hải Phòng nghiên cứu đề án thành lập khu thương mại tự do để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về chủ trương rồi trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

'Sẽ phối hợp với Hải Phòng nghiên cứu đề án thành lập khu thương mại tự do'

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thảo luận tại phiên họp Quốc hội sáng 27/10, đại biểu TP. Hải Phòng Lã Thanh Tân cho biết thành phố có đề xuất về cơ chế chính sách phát triển khu thương mại tự do, đây là đề xuất đột phá, chưa từng có tiền lệ.

“Hiện nay, khái niệm khu thương mại tự do chưa được đề cập đến trong các văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, để thực hiện chủ trương này trong nghị quyết của Bộ Chính trị, trước hết cần xác định khái niệm về khu thương mại tự do, cơ quan có thẩm quyền thành lập, phạm vi, ranh giới, ban hành cơ chế chính sách, nguyên tắc xây dựng các cơ chế, chính sách áp dụng cho khu thương mại tự do để làm cơ sở, căn cứ cho TP. Hải Phòng và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất cụ thể, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định”, ông Tân nói.

Theo đại biểu Tân, việc quy định hình thành khu thương mại tự do là vấn đề quan trọng không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, không chỉ dừng ở phạm vi của cơ chế, chính sách đặc thù riêng lẻ mà gắn với việc xây dựng các thể chế, thiết chế pháp luật có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Đồng thời, cơ chế chính sách áp dụng cho khu thương mại tự do sẽ có những quy định mới có thể vượt lên trên các luật hiện hành như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật về thuế…

“Vì vậy, sau khi nghị quyết được Quốc hội thông qua, TP. Hải Phòng sẽ tích cực nghiên cứu tổng thể, kỹ lưỡng xây dựng Đề án thành lập khu thương mại tự do, có đề xuất nhằm đảm bảo tính định hướng, tính cụ thể, đủ nội hàm chính sách, báo cáo Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định”, ông Tân nói.

Cũng tại phiên họp sáng nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc thành lập khu thương mại tự do TP. Hải Phòng là một vấn đề mới, mới dừng ở mức ý tưởng, chưa có đề án, chưa có chủ trương.

“Trên cơ sở ý kiến của các quý vị, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ phối hợp với thành phố Hải Phòng để nghiên cứu đề án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về chủ trương rồi sau đó sẽ trình cho Quốc hội vào thời điểm thích hợp”, Bộ trưởng thông tin.

"Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 16 đề ra mục tiêu tỷ trọng GRDP của Hải Phòng năm 2025 chiếm 6,4% GDP của cả nước, 23,7% GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, GRDP bình quân năm 2025 đạt 11.800 USD/người, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng.

Do đó, Hải Phòng rất cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho xây dựng, phát triển. Các cơ chế, chính sách đề xuất cho Hải Phòng đã được Quốc hội cho phép áp dụng tương tự tại các địa phương Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng".

Ông Lã Thanh Tân, đại biểu TP. Hải Phòng

 

Tin mới lên