Học thuật

Sổ cái là gì? Các hình thức sổ kế toán trong doanh nghiệp

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sổ cái (ledger) là gì? Các hình thức sổ kế toán trong doanh nghiệp

Sổ cái là gì? Các hình thức sổ kế toán trong doanh nghiệp

Sổ cái (ledger) là sổ sách kế toán theo dõi những giao dịch hàng ngày của một doanh nghiệp với bên ngoài.

Sổ cái là gì?

Sổ cái (ledger) là sổ sách kế toán theo dõi những giao dịch hàng ngày của một doanh nghiệp với bên ngoài. Chẳng hạn sổ cái theo dõi các khoản phải chi phản ánh giá trị nguyên vật liệu và dịch vụ mua từ mỗi nhà cung ứng, các khoản thanh toán cho các nhà cung ứng và các khoản còn nợ họ. Tương tự, sổ cái theo dõi các khoản phải thu phản ánh giá trị của hàng hóa và dịch vụ bán cho mỗi khách hàng, các khoản đã thanh toán và các khoản khách hàng còn nợ. Trước kia, các tài khoản đó thường được ghi chép bằng tay, còn ngày nay thường được ghi chép và xử lý bằng máy tính.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các hình thức sổ kế toán trong doanh nghiệp 

Theo Chế độ sổ kế toán doanh nghiệp hiện hành, doanh nghiệp được áp dụng một trong năm hình thức kế toán sau:

Hình thức kế toán Nhật ký chung;

Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái;

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;

Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ;

Hình thức kế toán trên máy vi tính.

Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.

Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó, gồm: Các loại sổ và kết cấu các loại sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, trình tự, phương pháp ghi chép các loại sổ kế toán.

Tin mới lên