Học thuật

Số liệu trong kinh tế học là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Số liệu (data) là gì?

Số liệu trong kinh tế học là gì?

Số liệu (data) là kết quả quan sát ( ghi chép, tổng hợp) bằng số về các hiện tượng kinh tế như thu nhập quốc dân,tỷ lệ thất nghiệp và mức giá bán lẻ.

Số liệu (data) là kết quả quan sát (ghi chép, tổng hợp) bằng số về các hiện tượng kinh tế như thu nhập quốc dân, tỷ lệ thất nghiệp và mức giá bán lẻ. Số liệu có thể là số liệu thô, tức chưa được xử lý theo một cách nào đó, hoặc số liệu đã qua xử lý, chẳng hạn chỉ số.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Theo nghĩa rộng, dữ liệu thô là các số, ký tự, hình ảnh hay các kết quả khác của các thiết bị chuyển đổi các lượng vật lý thành các ký hiệu. Các dữ liệu thuộc loại này thường được xử lý tiếp bởi người hoặc đưa vào máy tính.

Trong máy tính, dữ liệu được lưu trữ và xử lý tại đó hoặc được chuyển (output) cho một người hoặc một máy tính khác. Dữ liệu thô là một thuật ngữ tương đối; việc xử lý dữ liệu thường được thực hiện theo từng bước, và "dữ liệu đã được xử lý" tại bước này có thể được coi là "dữ liệu thô" cho bước tiếp theo.

Tin mới lên