Thị trường

'Soi' thu nhập của các sếp Vinataba

(VNF) – Mức tiền lương bình quân của người quản lý doanh nghiệp chuyên trách tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) theo kế hoạch năm 2018 chỉ là 26,03 triệu đồng, giảm 2,8 lần so với năm 2017.

'Soi' thu nhập của các sếp Vinataba

Vinataba mới đây đã có báo cáo về chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. Báo cáo cho thấy kế hoạch tiền lương năm 2018 của người lao động, người quản lý doanh nghiệp chuyên trách và người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách tại Vinataba đều có sự sụt giảm đáng kể so với năm 2017.

Lương người lao động Vinataba giảm 5 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo, năm 2017, tổng quỹ lương cho người lao động của Vinataba là 146,3 tỷ đồng; tổng quỹ lương của người lao động và cán bộ đoàn thể là 148,69 tỷ đồng; phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể là 2,38 tỷ đồng.

Năm 2017, Vinataba thực hiện trả lương cho 592 người lao động (11 cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể) với mức lương bình quân là 20,6 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, năm 2018, tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động chỉ còn 15,44 triệu đồng, giảm hơn 5 triệu đồng so với năm trước.

Lương cán bộ quản lý chuyên trách giảm 3 lần

Năm 2017, quỹ tiền lương cho người quản lý doanh nghiệp chuyên trách của Vinataba là 9,18 tỷ đồng. Hệ số mức lương bình quân là 7,64. Mức lương cơ bản bình quân đạt 29,4 triệu đồng/người/tháng. Mức tiền lương bình quân là 72,83 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch năm 2018, quỹ lương của người quản lý doanh nghiệp chuyên trách chỉ còn 3,44 tỷ đồng (giảm 2,7 lần); hệ số mức lương bình quân còn 7,62; mức lương bình quân còn 26,03 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao của người quản lý không chuyên trách giảm 3 lần

Vinataba chỉ có 1 người quản lý không chuyên trách. Năm 2017, quỹ thù lao cho người quản lý không chuyên trách là 170 triệu đồng; mức thù lao là 14,32 triệu đồng/tháng.

Năm 2018, quỹ thù lao sụt giảm còn 60 triệu đồng, kéo theo mức thù lao cho người quản lý không chuyên trách giảm còn 5,09 triệu đồng/tháng.

Các sếp Vinataba nhận lương thế nào trong năm 2017?

Theo báo cáo của Vinataba, năm 2017, tổng quỹ lương được hưởng của 12 lãnh đạo đạt hơn 9,3 tỷ đồng. Trong đó, có 2 lãnh đạo có tổng lương trên 900 triệu đồng/năm, 7 lãnh đạo có tổng lương trên 800 triệu đồng/năm, 1 lãnh đạo có tổng lương trên 700 triệu đồng/năm, 1 lãnh đạo có tổng lương trên 500 triệu đồng/năm và 1 lãnh đạo có tổng lương trên 100 triệu đồng/năm.

Cụ thể, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐTV (hiện là nguyên Chủ tịch) thu nhập 977,8 triệu đồng/năm (bình quân 81,48 triệu đồng/tháng). Ông Trần Sơn Châu, thành viên HĐTV, thu nhập 948 triệu đồng/năm (bình quân 79 triệu đồng/tháng).

Bà Trần Thị Hoàng Mai, thành viên HĐTV, thu nhập 859 triệu đồng/năm (bình quân 71,6 triệu đồng/tháng). Ông Hồ Lê Nghĩa, thành viên HĐTV (hiện là Chủ tịch HĐTV) thu nhập 859 triệu đồng/năm (bình quân 71,6 triệu đồng/tháng). Ông Nguyễn Duy Khánh, thành viên HĐTV, thu nhập 501 triệu đồng/năm (bình quân 71,6 triệu đồng/tháng).

Danh sách chi tiết thu nhập của 12 lãnh đạo Vinataba năm 2017:

'Soi' thu nhập của các sếp Vinataba

Năm 2017, doanh thu của Vinataba là 5.575 tỷ đồng (vượt kế hoạch 4,79%), lợi nhuận trước thuế đạt 949 tỷ đồng (vượt kế hoạch 2,15%).

Kế hoạch năm 2018, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.759 tỷ đồng (bằng 85,37% năm 2017); đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế  650 tỷ đồng (bằng 68,56% năm 2017).

Tin mới lên