Tài chính

Sonadezi bị Kiểm toán Nhà nước yêu cầu nộp 13 tỷ đồng

(VNF) – Tại báo cáo kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) và các công ty con được kiểm toán phải nộp nhà nước 13,48 tỷ đồng.

Sonadezi bị Kiểm toán Nhà nước yêu cầu nộp 13 tỷ đồng

Sonadezi bị Kiểm toán Nhà nước yêu cầu nộp 13 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp (Sonadezi).

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước được xây dựng dựa trên việc: kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại 8 đơn vị gồm: Công ty mẹ - Sonadezi, Công ty Cổ phần cảng Đồng Nai, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2, Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Kiểm toán việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bảo toàn vốn và chấp hành pháp luật có liên quan của: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình;

Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại 7 dự án: dự án khu dân cư Lộc An, dự án khu xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp Vĩnh Tân, dự án đầu tư xây dựng cụm xưởng B-C tại khu công nghiệp Giang Điền, dự án cụm nhà xưởng cho thuê giai đoạn 4 khu công nghiệp Long Thành, dự án cụm nhà xưởng cho thuê giai đoạn 1 khu công nghiệp Châu Đức, dự án khu dân cư phường Long Bình – TP. Biên Hòa, dự án trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, công tác quản lý doanh thu của các đơn vị có các thiếu sót như: ghi nhận doanh thu không kịp thời đối với khách hàng đã được bàn giao nền đất năm 2018 theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2; chưa thực hiện xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu khoản tiền nước truy thu của Hợp tác xã Thành Công I tại Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai; chưa ghi nhận thu nhập khác khoản bán hồ sơ mời thầu tại Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai.

Về quản lý chi phí, giá thành, kết quả kiểm toán chỉ ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, xảy ra tình trạng chưa hạch toán đầy đủ giá vốn đối với chi phí bảo vệ môi trường; Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai hạch toán vào giá thành sản xuất nước một số khoản chi phí không liên quan; Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai phân bổ lại tiền đền bù dự án mở rộng cảng Đồng Nai không đươc khấu trừ của niên độ 2014-2017 vào giá vốn của niên độ 2018 chưa đúng quy định…

Về việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, kiểm toán chi tiết tại 9 đơn vị và kiểm tra đối chiếu nghĩa vụ thuế tại 2 đơn vị, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị nộp thêm vào ngân sách nhà nước 13,8 tỷ đồng (trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp 5,2 tỷ đồng, tiền thuê đất 5,9 tỷ đồng, phí bảo vệ môi trường 947,8 triệu đồng, thu khác nộp lại ngân sách nhà nước 1,3 tỷ đồng, giảm thuế VAT được khấu trừ số tiền 109,8 triệu đồng, giảm thuế và các khoản phải thu nhà nước 149,7 triệu đồng).

Có 3 công ty gồm: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành chưa ký phụ lục điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời hạn ổn định giá 5 năm, làm cơ sở kê khai, nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước theo quy định. Kiểm toán Nhà nước kiến nghi tăng tiền thuê đất phải nộp 5,9 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền thuê đất của 7 hợp đồng, tuy nhiên thời điểm kiểm toán, các hồ sơ này chưa được cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết theo quy định.

Đối với công tác quản lý, sử dụng vốn, tiền, tài sản nhà nước, kết quả kiểm toán cho biết tính đến hết năm 218, Tổng công ty đầu tư vốn vào 23 doanh nghiệp với số vốn là 3.064 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào 9 công ty con 2.148 tỷ đồng, 9 công ty liên kết 714 tỷ đồng và đầu tư vào 5 doanh nghiệp khác 201 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2018 cho thấy có 2/23 đơn vị kinh doanh thua lỗ là Trường Cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi lỗ 1,3 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An lỗ 6,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm kết thúc năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi lỗ lũy kế 5,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An lỗ lũy kế 27,3 tỷ đồng. Trong đó, số lỗ lũy kế tương ứng tỷ lệ góp vốn của Công ty mẹ tại Trường Cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi là 2,3 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ vốn góp 40%) và tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An là 1,8 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ vốn góp 6,82%).

Về nội dung đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại Tổng công ty, Kiểm toán Nhà nước cho biết công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế ban đầu của các dự án còn một số chi tiết chưa phù hợp với thực tế nên phải điều chỉnh.

Chẳng hạn tại dự án khu dân cư Lộc An, công tác lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu 01 tại Quyết định số 27A/QĐ-D2D-HĐQT ngày 14/7/2016 làm cơ sở ký kết hợp đồng, chủ đầu tư chưa cập nhật kịp thời đơn giá xây dựng được ban hành theo Quyết định 1901/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai; hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công chưa bám sát hiện trạng khu đất thi công dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế kĩ thuật thi công nhiều lần; còn tinh khối lượng bóc tầng phù toàn khu dày 20cm sau đó đắp bù bằng đất cấp 3 chưa phù hợp với tinh thần của Quyết định 764/QĐ-UBND ngày 11/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai dẫn đến phải điều chỉnh giá trị dự toán hạng mục san nền tại Quyết định 37/QĐ-D2D ngày 16/5/2016 giảm từ 9,3 tỷ đồng xuống 283 triệu đồng.

Hay tại dự án khu xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi), công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công chưa sát đúng với địa hình và yêu cầu thực tế, dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế nhiều lần, chưa tính toán cân bằng khối lượng đất đắp cần sử dụng lại để xử lý khối lượng đất đào còn dư ra khỏi phạm vi dự án…

Với những thiếu sót chỉ ra tại kết luận kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Công ty mẹ và các công ty con được kiểm toán phải nộp nhà nước 13,48 tỷ đồng, gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp 4,9 tỷ đồng, tiền thuê đất 5,9 tỷ đồng, phí và lệ phí 947 triệu đồng, phải nộp ngân sách nhà nước khác 1,37 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị trên phải kê khai giảm số thuế VAT được khấu trừ 109 triệu đồng, kê khai giảm thuế và các khoản phải thu nhà nước (thuế thu nhập doanh nghiệp) 149 triệu đồng.

Đối với các dự án được kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiến nghị về xử lý các khoản chênh lệch giá trị quyết toán A-B, giá trị nghiệm thu thanh toán, giá trị hợp đồng và giá gói thầu được duyệt… do Kiểm toán Nhà nước xác định với tổng số tiền là 8 tỷ đồng, gồm: hoàn trả ngân sách chi sai nguồn 401 triệu đồng; thu hồi, nộp trả tài khoản chủ đầu tư các khoản thanh toán sai do Kiểm toán Nhà nước xác định tăng thêm 477 triệu đồng; giảm trừ giá trị thanh toán 205 triệu đồng; giảm giá trị hợp đồng 1,7 tỷ đồng; giảm giá trị gói thầu được duyệt 5,1 tỷ đồng…

Tin mới lên