Startup của cựu nhân viên Google đã được định giá 15 tỷ USD