SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI

'Nhổ rễ' dự án treo

'Nhổ rễ' dự án treo

'Bỏ hạn điền, phải chặn thân hữu lấy đất giá rẻ'

'Bỏ hạn điền, phải chặn thân hữu lấy đất giá rẻ'

'Đất đai phải được tích tụ một cách tự nhiên'

'Đất đai phải được tích tụ một cách tự nhiên'

« 1 2 »