Tài chính

Sudico: Lãi trước thuế 6 tháng cao gấp 3,7 lần cùng kỳ nhờ doanh thu tài chính

(VNF) – Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, HoSE: SJS) báo lãi trước thuế 62,5 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước.

Sudico: Lãi trước thuế 6 tháng cao gấp 3,7 lần cùng kỳ nhờ doanh thu tài chính

Quý II/2018, doanh thu thuần của SJS đạt 13,4 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 4 tỷ đồng, tăng 14%. Với chi phí tài chính hơn 2 tỷ đồng, chi phí bán hàng 249 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế quý II/2018 của SJS chỉ còn 2,7 tỷ đồng, giảm 5 lần so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhờ kết quả cao đạt được trong quý I/2018, lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 của SJS vẫn khá tươi sáng. Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng đạt 29 tỷ đồng, giảm 10,7%; lợi nhuận gộp đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 11%.

Doanh thu tài chính 6 tháng của SJS đạt 63 tỷ đồng (cao gấp 14,8 lần cùng kỳ). Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng giảm so với năm trước, lần lượt giảm 18,6% và 57%. Điều này khiến lợi nhuận trước thuế 6 tháng 2018 tăng gấp 3,7 lần, đạt 62,5 tỷ đồng.

Về tài sản, tổng tài sản của SJS tại ngày 30/6/2018 là 6.385 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 4.028 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 2.357 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản của SJS đáng chú ý với hàng tồn kho lên tới 3.462 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Đây là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án của công ty như: khu đô thị Nam An Khánh (3.271 tỷ đồng), khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì (176 tỷ đồng), các dự án khác (17,8 tỷ đồng).

Tài sản dở dang dài hạn của SJS cũng rất lớn, đạt 2.023 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong số này là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại các dự án: Hòa Hải – Đà Nẵng (1.108 tỷ đồng), Văn La – Văn Khê (495 tỷ đồng), Tiến Xuân (150 tỷ đồng), khu đô thị Nam An Khánh mở rộng (100 tỷ đồng), dự án mở rộng khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo – Hòa Bình (129 tỷ đồng), khu đô thị Thịnh Lang – Hòa Bình (7,5 tỷ đồng), dự án Bắc Châu Giang, Phủ Lý, Hà Nam (21 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của SJS tại ngày 30/6/2018 là 4.193,8 tỷ đồng, tăng hơn 180 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương tăng 4,6%.

Các khoản có tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ ngắn hạn của SJS là: “chi phí phải trả ngắn hạn” 883 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí phát triển cơ sở hạ tầng dự chi đối với phần doanh thu đã ghi nhận cho dự án khu đô thị Nam An Khánh); “phải trả ngắn hạn khác” 821 tỷ đồng (gồm: cổ tức, lợi nhuận phải trả 213 tỷ đồng, phải trả Công ty TNHH Land Hà Hải 404 tỷ đồng, phải trả hợp tác kinh doanh 102 tỷ đồng).

Khoản có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ dài hạn của SJS là “Phải trả dài hạn khác”, 891 tỷ đồng. Đây là tiền góp vốn của công ty vào dự án khu đô thị Nam An Khánh (360 tỷ đồng), khu đô thị Văn La – Văn Khê (154 tỷ đồng) và các dự án khác.

Về nợ vay, nợ vay ngắn hạn của SJS đã tăng 17% so với đầu năm, lên 453 tỷ đồng, trong khi đó nợ vay dài hạn giảm 41%, xuống 146 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2018, vốn chủ sở hữu của SJS là 2.191 tỷ đồng, giảm 3,7% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,9 lần.

Tin mới lên