Tổng doanh thu năm 2019 của Vicem đạt 1.393 tỷ đồng