Tài chính tiêu dùng

Tập trung thúc đẩy nghề hoạch định tài chính cá nhân

Tập trung thúc đẩy nghề hoạch định tài chính cá nhân

(VNF) - Trong năm 2023, Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA) sẽ tập trung triển khai các nội dung đào tạo liên quan đến Hoạch định tài chính cá nhân với mong muốn thiết lập chuẩn mực hoạch định tài chính cá nhân đối với các nhà tư vấn tài chính trên thị trường, phổ cập kiến thức tài chính cho người dân Việt Nam.