Ngân hàng

Tái cơ cấu Sacombank sẽ kéo dài đến hết năm 2025

(VNF) – Thời gian thực hiện Đề án tái cơ cấu Sacombank là đến hết năm 2025, theo thông tin mới đây từ phía Sacombank.

Tái cơ cấu Sacombank sẽ kéo dài đến hết năm 2025

NHNN đã chính thức phê duyệt Đề án tái cơ cấu Sacombank với thời gian thực hiện đến hết năm 2025

Theo thông tin từ phía Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ngày 22/5/2017, Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập của Sacombank với thời gian thực hiện đến hết năm 2025 và các kiến nghị của Sacombank tại Đề án tái cơ cấu về một số cơ chế và giải pháp để xử lý tài chính đối với các khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần trong thời gian thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt bởi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo Quyết định số 34/QĐ-NHNN.Tym và Công văn số 426/NHNN-TTGSNH.Tym.

Về nội dung tóm tắt các kiến nghị được phê duyệt, đầu tiên có thể kể lãi dự thu. Cụ thể, Đề án cho phép Sacombank khoanh số lãi dự thu đã ghi nhận của các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng trên báo cáo tài chính của Sacombank đến ngày 31/12/2015 và phân bổ dần số lãi và phí dự thu này vào chi phí hoạt động kinh doanh của Sacombank theo năng lực tài chính trong thời hạn vay tối đa 10 năm theo Đề án tái cơ cấu do Sacombank xây dựng.

Đối với dự phòng rủi ro tín dụng, cho phép Sacombank thực hiện giải pháp trích lập và phân bổ dự phòng rủi ro tín dụng theo năng lực tài chính theo Đề án tái cơ cấu do Sacombank xây dựng trong thời gian thực hiện Đề án tái cơ cấu.

Về trái phiếu VAMC, cho phép Sacombank thực hiện việc trích lập dự phòng đối với trái phiếu VAMC theo năng lực tài chính trong thời hạn trái phiếu VAMC.

Đối với các tài sản tồn đọng, NHNN yêu cầu Sacombank xây dựng các biện pháp và lộ trình xử lý cụ thể, đảm bảo sớm xử lý dứt điểm các tài sản đã nhận cấn trừ nợ nhằm thu hồi vốn cho Sacombank.

Đồng thời, cho phép Sacombank được bán nợ và các tài sản tồn đọng cho các tổ chức, cá nhân theo giá thị trường, trường hợp bán nợ thấp hơn dư nợ gốc thì phần chênh lệch giữa giá bán và dư nợ được phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh của Sacombank theo năng lực tài chính trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ thời điểm bán.

Đối với các khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần vượt 11 vốn điều lệ công ty được góp vốn và sở hữu chéo, NHNN chấp thuận lộ trình xử lý các khoản đầu tư, góp vốn, mua cổ phần để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành theo Đề án tái cơ cấu do Sacombank xây dựng.

Tin mới lên