Học thuật

Tài khoản thu nhập quốc dân là gì? Kế toán thu nhập quốc gia là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tài khoản thu nhập quốc dân (national income accounts) là gì? Kế toán thu nhập quốc gia là gì?

Tài khoản thu nhập quốc dân là gì? Kế toán thu nhập quốc gia là gì?

Tài khoản thu nhập quốc dân (national income accounts) là các bảng ghi chép (dưới dạng tài khoản) hoạt động của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định.

Tài khoản thu nhập quốc dân là gì?

Tài khoản thu nhập quốc dân (national income accounts) là các bảng ghi chép (dưới dạng tài khoản) hoạt động của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Hệ thống này là cơ sở cho việc tính toán các tổng lượng kinh tế vĩ mô hay chi tiêu thống kê kinh tế. Tài khoản thu nhập quốc dân được phân loại theo phương pháp tính toán GDP và bao gồm các loại tài khoản như tài khoản sản xuất, tài khoản chi tiêu, tài khoản đầu tư, v ,v….Những tài khoản này có thể được thiết kế cho toàn bộ nền kinh tế hay cho từng ngành.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Kế toán thu nhập quốc gia là gì?

Kế toán thu nhập quốc gia (national income accounting) là một hệ thống sổ sách kế toán mà chính phủ sử dụng để đo lường mức độ hoạt động kinh tế của đất nước trong một khoảng thời gian nhất định. Các hồ sơ kế toán này bao gồm dữ liệu về tổng doanh thu của các tập đoàn trong nước, tiền lương trả cho lao động nước ngoài và trong nước, và số tiền chi cho thuế bán hàng và thuế thu nhập của các công ty và cá nhân cư trú trong nước.

Mặc dù kế toán thu nhập quốc gia không phải là một khoa học chính xác, nó cung cấp cái nhìn sâu sắc và hữu ích về một nền kinh tế hoạt động tốt như thế nào, và những nơi mà các khoản tiền được tạo ra và chi tiêu. Khi kết hợp với thông tin liên quan đến dân số, dữ liệu về thu nhập bình quân đầu người và tăng trưởng có thể được kiểm tra trong một khoảng thời gian.

Một số chỉ số được tính bằng cách sử dụng kế toán thu nhập quốc gia bao gồm tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng sản phẩm quốc gia (GNP) và tổng thu nhập quốc dân (GNI). GDP được sử dụng rộng rãi để phân tích kinh tế ở cấp độ trong nước và đại diện cho tổng giá trị thị trường của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

 

Tin mới lên