Học thuật

Tài sản đầu tư là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tài sản đầu tư hay tài sản vốn (capital assets) là gì?

Tài sản đầu tư là gì?

Tài sản đầu tư hay tài sản vốn (capital assets) là tài sản hiện vật và tài sản tài chính không được mua hoặc bán trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, chẳng hạn nhà xưởng, máy móc, thiết bị, xe cộ hoặc hàng tồn kho.

Tài sản đầu tư hay tài sản vốn (capital assets) là tài sản hiện vật và tài sản tài chính không được mua hoặc bán trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, chẳng hạn nhà xưởng, máy móc, thiết bị, xe cộ hoặc hàng tồn kho.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tài sản vốn thường được sở hữu vì vai trò của nó trong việc đóng góp vào khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp. Hơn nữa, người ta hy vọng rằng những lợi ích thu được từ tài sản sẽ kéo dài hơn một khoảng thời gian một năm. Trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, tài sản vốn được thể hiện bằng tài khoản Tài sản, nhà máy và thiết bị (PP & E). Ví dụ về PP & E bao gồm đất đai, tòa nhà và máy móc. Trong một số trường hợp, các tài sản này chỉ được thanh lý trong các trường hợp xấu nhất, chẳng hạn như nếu một công ty đang tái cấu trúc hoặc tuyên bố phá sản. Trong các trường hợp khác, một doanh nghiệp quyết định loại bỏ tài sản vốn nếu doanh nghiệp đang phát triển và cần một cái gì đó tốt hơn. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể bán một tài sản và mua một tài sản lớn hơn ở một vị trí tốt hơn.

Các doanh nghiệp có thể loại bỏ tài sản đầu tư bằng cách bán, trao đổi, vứt đi, hoặc bị mất chúng. Trong hầu hết các trường hợp, nếu doanh nghiệp sở hữu tài sản trong thời gian dài hơn một năm, doanh nghiệp phải chịu một khoản tăng hoặc giảm vốn khi bán. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, IRS đối xử với mức tăng như thu nhập thông thường. Tài sản vốn cũng có thể bị hư hỏng hoặc trở nên lỗi thời. Khi một giá trị tài sản bị suy giảm, giá trị hợp lý của nó giảm sẽ dẫn đến việc điều chỉnh giá trị sổ sách trên bảng cân đối kế toán. Khoản lỗ cũng sẽ được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 

Tin mới lên