Học thuật

Tạo tiền gửi không kỳ hạn là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tạo tiền gửi không kỳ hạn (demand deposit creation) là gì?

Tạo tiền gửi không kỳ hạn là gì?

Tạo tiền gửi không kỳ hạn (demand deposit creation) là quá trình các ngân hàng thương mại làm tăng hay giảm cung ứng tiền tệ.

Tạo tiền gửi không kỳ hạn là gì?

Tạo tiền gửi không kỳ hạn (demand deposit creation) là quá trình các ngân hàng thương mại làm tăng hay giảm cung ứng tiền tệ. Trong chế độ dự trữ một phần của hệ thống ngân hàng, các ngân hàng chỉ cần giữ một phần nhỏ tiền gửi mà nó nhận được và cho vay hoặc đầu tư phần còn lại. Giả sử dự trữ của các ngân hàng bằng 20% (=0,2) và hệ thống ngân hàng có thêm 100 đồng dự trữ (do nhận thêm được tiền gửi). Bảng sau đây cho thấy khối lượng tiền gửi tối đa mà hệ thống ngân hàng có thể tạo ra.

Bảng 11 cho thấy nếu dự trữ tăng thêm 100 đồng,thì lượng tiền gửi tối đa mà hệ thống ngân hàng có thể tạo ra là 500 đồng. Từ bảng này chúng ta có thể lập ra một công thức đơn giản để tính lượng tiền gửi tối đa mà hệ thống ngân hàng tạo ra. Nếu gọi D là tiền gửi không kỳ hạn,  là mức dự trữ tăng thêm và  là tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng, chúng ta có :

Đây là mức tăng tối đa của khối lượng tiền tệ. Trên thực tế, khối lượng tiền tệ mà hệ thống ngân hàng tạo ra thấp hơn vì nhiều nguyên nhân. Do thận trọng và để đáp ứng như cầu chi trả tiền mặt hàng ngày. Các ngân hàng có thể giữ lại phần dự trữ tăng thêm. Công chúng có thể giữ nhiều tiền hơn số tiền thường nằm ngoài hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, trong thời kỳ kinh doanh trì trệ hay suy thoái kinh tế, các ngân hàng không thể cho vay hết phần dự trữ dôi ra của họ, mặc dù họ muốn làm điều đó.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên