Học thuật

Tập trung hóa là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tập trung hóa (concentration) là gì?

Tập trung hóa là gì?

Tập trung hóa (concentration) là khái niệm dùng để chỉ sự phân phối quy mô của các doanh nghiệp trong một ngành, nền kinh tế hoặc địa điểm của một ngành.

Tập trung hóa (concentration) là khái niệm dùng để chỉ sự phân phối quy mô của các doanh nghiệp trong một ngành, nền kinh tế hoặc địa điểm của một ngành. Theo nghĩa thứ nhất, khái niệm tập trung hóa biểu thị mức độ tập trung tổng sản lượng của ngành hoặc nền kinh tế vào một vài doanh nghiệp lớn nhất. Theo nghĩa thứ hai, khái niệm tập trung hóa nói lên mức độ tập trung các doanh nghiệp trong một ngành vào một khu vực nhất định.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)            

Tin mới lên