Ngân hàng

Techcombank trình kế hoạch lãi 10.000 tỷ, bán hơn 158 triệu cổ phiếu cho nước ngoài

Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018 với kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 24%, tín dụng tăng 18% và huy động vốn tăng đến 40%. Ngoài ra, Ngân hàng dự kiến niêm yết HOSE, bán hơn 158 triệu cổ phiếu quỹ cho nước ngoài.

Techcombank trình kế hoạch lãi 10.000 tỷ, bán hơn 158 triệu cổ phiếu cho nước ngoài

Techcombank trình kế hoạch lãi 10.000 tỷ đồng, bán hơn 158 triệu cổ phiếu cho ngước ngoài.

Nợ xấu duy trì dưới 2%

Năm 2018, Techcombank đặt mục tiêu nợ xấu duy trì dưới 2%. Tổng tài sản dự kiến tăng 17% so với năm 2017, lên 315.184 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 40% lên 246.318 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 18% và không vượt quá mức tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, lên 213.582 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 10.000 tỷ đồng, tăng 24%. Tài liệu đại hội không đề cập đến việc chia cổ tức.

Ngoài ra, quỹ lương, thưởng và trợ cấp nghỉ việc tối đa 2.978 tỷ đồng (bao gồm tất cả nhân viên Techcombank, trừ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).

Kế hoạch thù lao HDDQT, BKS Tecombank 2018

Năm 2018, Techcombank sẽ tiếp tục tăng đóng góp từ thu phí dịch vụ vào tổng doanh thu. Bên cạnh đó, Ngân hàng tăng tỷ trọng tiền gửi thanh toán, chuyển trọng tâm tăng trưởng dư nợ từ khối bán buôn sang bán lẻ để tăng biên lợi nhuận (NIM) và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo yêu cầu Basel II.

Niêm yết HOSE, bán vốn cho nước ngoài

Cũng trong năm nay, Techcombank trình cổ đông kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Bên cạnh đó, Ngân hàng trình việc bán cổ phiếu quỹ theo chương trình esop với khối lượng tối đa 1,5% tổng số cổ phần Ngân hàng, cụ thể khoảng 14 triệu cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến quý II/2018 sau khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Giá và điều kiện bán sẽ theo quy định chương trình esop.

Đồng thời, Techcombank dự kiến bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài với khối lượng tối đa gần 158,4 triệu cổ phần. Phương thức, thời điểm, đối tượng bán, hạn chế chuyển nhượng sẽ do HĐQT quyết định theo điều kiện thị trường và nhu cầu vốn của Ngân hàng.

Số tền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để tăng nguồn vốn đầu tư của Techcombank vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới; và tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu Chính phủ. Phương án sử dụng vốn cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Techcombank và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Được biết, năm 2017 Techcombank đã tăng vốn điều lệ lên 11.655 tỷ đồng, trong đó có hơn 172,3 triệu cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phần của Techcombank tính đến cuối năm 2017. (Nguồn: BCTC kiểm toán 2017).

Ngoài ra, Ngân hàng trình kế hoạch điều chỉnh chương trình lựa chọn phát hành, bán cổ phần cho người lao động; việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank, Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Techcombank.

Kết quả 2017 vượt mong đợi, HĐQT quyết không nhận thêm thù lao thành tích

Tính đến hết năm 2017, tổng tài sản ngân hàng đạt 269.392 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2016. Tổng huy động (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) toàn Ngân hàng đạt 175.435 tỷ đồng, tăng 1,1%. Trong đó, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn trong tổng huy động của toàn ngân hàng đã tăng từ 22,7% năm 2016 lên 23,51% năm 2017.

Dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2017 đạt 181.002 tỷ đồng, tăng 15,7%. Trong năm 2017, dư nợ của nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 15% và cao hơn năm trước, do đó vẫn giữ nguyên được tỷ trọng 13% trong tổng dư nợ toàn ngân hàng.

Xét trên cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn, cho vay ngắn hạn của Techcombank tăng trưởng gần gấp đôi và chiếm 39% tổng dư nợ trong; khi cho vay trung dài hạn giảm nhẹ dư nợ và chiếm tỷ trọng 61%.

Cơ cấu thu nhập hoạt động của toàn ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm từ 69% xuống 55%, trong khi tỷ trọng của các nguồn doanh thu ngoài lãi đều tăng lên. Thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 95% so với năm trước nhờ khoản phí đại lý trả 1 lần trong năm 2017 liên quan đến sản phẩm bảo hiểm. Nếu không tính đến khoản phí đại lý này, doanh thu các loại phí chính cơ bản của Techcombank duy trì mức tăng 21%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế cả năm của toàn Ngân hàng đạt 8.036 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2016 và vượt kế hoạch 60%.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới cuối năm 2017 đạt 12,68% cao hơn mức 9% theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Biên thu nhập lãi thuần (NIM) ở mức 3,90%, cao hơn mặt bằng chung của ngành ngân hàng.

Với những kết quả trên, năm 2017, HĐQT, BKS Ngân hàng nhận mức thù lao cố định 28,97 triệu đồng/tháng, thấp hơn kế hoạch ban đầu là 31,09 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ngân hàng cũng không nhận thêm thù lao thành tích theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây.

Tin mới lên