Học thuật

Thâm hụt là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thâm hụt (deficit) là gì?

Thâm hụt là gì?

Thâm hụt (deficit) là tình hình trong đó các khoản chi vượt quá mức nguồn thu trong một thời kỳ nhất định hoặc tổng các khoản nợ lớn hơn các khoản có vào thời điểm lập bảng tổng kết tài sản.

Thâm hụt (deficit) là tình hình trong đó các khoản chi vượt quá mức nguồn thu trong một thời kỳ nhất định hoặc tổng các khoản nợ lớn hơn các khoản có vào thời điểm lập bảng tổng kết tài sản. Keynes là người đầu tiên cho rằng chính phủ nên chủ động chấp nhận thâm hụt ngân sách khi thực hiện chính sách ổn định kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thâm hụt thương mại tồn tại khi nhập khẩu của một quốc gia vượt quá xuất khẩu của quốc gia đó. Ví dụ, nếu một quốc gia nhập khẩu 3 tỷ đô la hàng hóa nhưng chỉ xuất khẩu 2 tỷ đô la, quốc gia này có thâm hụt thương mại là 1 tỷ đô la cho năm đó. Hàm ý là có nhiều giá trị hơn được mang vào đất nước (được mua) hơn là rời khỏi đất nước (đang được bán). Kết quả là, nước sở tại nợ các nước khác nhiều hơn là quốc gia khác nợ nó.

Thâm hụt thương mại có thể làm giảm giá trị của đồng nội tệ và giảm việc làm trong nước. Một số người tin rằng thâm hụt thương mại là kết quả của cạnh tranh toàn cầu, điều cung cấp cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn hơn trong các sản phẩm.

 

Tin mới lên