Học thuật

Thị trường thiểu quyền song phương là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thị trường thiểu quyền song phương (bilateral oligopoly) là gì?

Thị trường thiểu quyền song phương là gì?

Thị trường thiểu quyền song phương (bilateral oligopoly) là thị trường có mức độ tâp trung ngườ bán đáng kể (tức có ít người bán) và mức độ  tập trung người mua đáng kể (tức có ít người mua).

Thị trường thiểu quyền song phương là gì?

Thị trường thiểu quyền song phương (bilateral oligopoly) là thị trường có mức độ tâp trung người bán đáng kể (tức có ít người bán) và mức độ  tập trung người mua đáng kể (tức có ít người mua).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên