Học thuật

Thoái vốn là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu giảm vốn (disinvestment) là gi?

Thoái vốn là gì?

Thoái vốn (disinvestment) là sự giảm sút khối lượng tư bản của một nước phát sinh khi đầu tư mới không đủ để bù đắp khấu hao/ tiêu hao tư bản

Thoái vốn (disinvestment) là sự giảm sút khối lượng tư bản của một nước phát sinh khi đầu tư mới không đủ để bù đắp khấu hao/ tiêu hao tư bản, tức có một phần tư bản mất đi do bị hao mòn

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thoái vốn là gì?

Thoái vốn là hành động của một tổ chức hoặc chính phủ bán hoặc thanh lý tài sản hoặc công ty con. Ngoài việc bán tài sản, thoái vốn cũng đề cập đến việc giảm chi phí vốn, có thể tạo điều kiện phân bổ lại nguồn lực cho các khu vực sản xuất hiệu quả hơn trong một tổ chức hoặc dự án do chính phủ tài trợ.

Bất kể hành động giảm vốn là để thoái vốn hay giảm kinh phí, mục tiêu chính là vẫn tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI) trên các chi phí liên quan đến hàng hóa vốn, lao động và cơ sở hạ tầng.

Động lực để một công ty thực hiện thoái vốn

Các công ty có thể có một số động cơ cho việc thoái vốn:

Tập trung vào những gì nó làm tốt nhất

Ví dụ, Eastman Kodak, Ford Motor Company, Future Group và nhiều công ty khác đã bán nhiều doanh nghiệp khác nhau không liên quan chặt chẽ đến các doanh nghiệp cốt lõi của họ.

Để có được tiền

Cổ phần tạo ra tiền cho công ty bởi vì nó đang bán một trong những doanh nghiệp của mình để đổi lấy tiền mặt. Ví dụ, Công ty CSX đã thực hiện thoái vốn để tập trung vào kinh doanh đường sắt cốt lõi của mình và cũng để có được tiền để nó có thể trả một số khoản nợ hiện tại của nó.

Tăng cường sự ổn định

Loại bỏ một bộ phận đang hoạt động kém hoặc thậm chí không thành công

Các cơ quan quản lý có thể yêu cầu thoái vốn, ví dụ để tạo ra sự cạnh tranh.

Áp lực từ các cổ đông vì lý do xã hội

Tin mới lên