Tài chính

Thu ngân sách 11 tháng đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 8,9%

(VNF) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước trong tháng 11/2021 ước đạt 128,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng ước đạt 1,389 triệu tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu ngân sách 11 tháng đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 8,9%

Thu ngân sách 11 tháng đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 8,9%

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 11 ước đạt 107,29 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu nội địa 11 tháng ước đạt 1,14 triệu tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 đạt 96,5% dự toán, giảm 6,8%).

Thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng ước đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, bằng 164,2% dự toán, tăng 20% so cùng kỳ.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 17 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng ước đạt 210,6 nghìn tỷ đồng, bằng 118% dự toán, tăng 24,3% so cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 11, việc thực hiện thu vào ngân sách nhà nước khoảng 8,7 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất đã hết thời gian được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ.

Tính toán của Bộ Tài chính cho biết có 8/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa đã cơ bản đạt và vượt dự toán, gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (101,6% dự toán), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (99,7% dự toán), thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (108% dự toán), thuế thu nhập cá nhân (107,9% dự toán), thu về nhà, đất (121,6% dự toán), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (158% dự toán), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (177,1% dự toán) và thu khác ngân sách (107,2% dự toán).

Ước tính có 55/63 địa phương thu nội địa 11 tháng đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 90%), trong đó, có 50 địa phương thu đạt trên 95% dự toán; 8 địa phương đạt tiến độ thu thấp dưới 90% dự toán; 48 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%.

Xem thêm: Thu ngân sách Hà Nội ước đạt hơn 240.000 tỷ đồng trong năm 2021

 

Tin mới lên