Học thuật

Thuế thu nhập công ty là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thuế thu nhập công ty (corporation tax) là gì?

Thuế thu nhập công ty là gì?

Thuế công ty hay thuế thu nhập công ty (corporration tax) Thuế đánh vào thu nhập của các công ty sau khi đã trừ đi chi phí kinh doanh, lãi suất, chi phí khấu hao và các khoản được phép khấu trừ khác (ví dụ phần giảm thuế cho cổ tức chia cho cổ đông)

Thuế thu nhập công ty là gì?

Thuế công ty hay thuế thu nhập công ty (corporration tax) là thuế đánh vào thu nhập của các công ty sau khi đã trừ đi chi phí kinh doanh, lãi suất, chi phí khấu hao và các khoản được phép khấu trừ khác (ví dụ phần giảm thuế cho cổ tức chia cho cổ đông). Từ năm 1973, nước Anh sử dụng hệ thống công ty quy đổi. Theo hệ thống này, các công ty phải nộp mức thuế bằng 35% lợi nhuân, dù nố được chia cho cổ đông hay giữ lại.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thuế thu nhập công ty (corporation tax) hay thuế thu nhập doanh ngiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Tin mới lên