Học thuật

Thương mại đa biên là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance thương mại đa biên (multilateral trade) là gì?

Thương mại đa biên là gì?

Thương mại đa biên hay buôn bán đa phương (multilateral trade) là gì?

Thương mại đa biên hay buôn bán đa phương (multilateral trade) là khái niệm được dùng để chỉ các hoạt động thương mại quốc tế trong đó có tất cả các nước liên quan đều tham gia vào xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong văn bản WTO cũng có nhắc đến thuật ngữ thương mại đa biên, trong đó, thuật ngữ này được hiểu là một hệ thống thương mại do WTO điều hành. 

Phần lớn các quốc gia trên thế giới - trong đó gồm hầu hết các cường quốc trên thế giới - là thành viên của hệ thống thương mại này. Tuy vậy, có một số nước không gia nhập hệ thống nên không thể gọi là hệ thống thương mại thế giới mà thuật ngữ “thế giới” đã được thay thế bằng thuật ngữ “đa biên” để nêu lên đặc điểm này.

Đối với WTO, thuật ngữ hệ thống thương mại đa biên còn bao hàm một nghĩa quan trọng khác. Tại đây, đa biên có nghĩa là các hoạt động được triển khai trên qui mô thế giới hoặc gần như toàn thế giới (với các nước thành viên WTO). Phương thức này đối lập với những phương thức thương mại trong phạm vi khu vực hoặc trong một số nhóm quốc gia. 

Tin mới lên