Học thuật

Tiến bộ kỹ thuật là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tiến bộ kỹ thuật (technical progress) là gì?

Tiến bộ kỹ thuật là gì?

Tiến bộ kỹ thuật (technical progress) là vấn đề trung tâm trong lý thuyết tăng trưởng kinh tế. Đây là yếu tố cho phép sản xuất nhiều sản lượng hơn với lượng đầu vào lao động và yếu tố tư bản hiện có.

Tiến bộ kỹ thuật (technical progress) là vấn đề trung tâm trong lý thuyết tăng trưởng kinh tế. Đây là yếu tố cho phép sản xuất nhiều sản lượng hơn với lượng đầu vào lao động và yếu tố tư bản hiện có.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phương trình tiến bộ kỹ thuật được phát triển bởi Nicholas Kaldor, sử dụng bốn giả định:

  • Tỷ lệ tăng trưởng vốn / đầu vào cho mỗi công nhân càng lớn, tốc độ tăng trưởng sản lượng trên mỗi lao động càng lớn, năng suất lao động càng lớn. Do đó, tốc độ tăng trưởng năng suất lao động được giải thích bằng tốc độ tăng trưởng của cường độ vốn.
  • Vốn cân bằng / đầu vào cho mỗi công nhân và sản lượng trên mỗi lao động tăng cùng tốc độ, tỷ lệ tăng trưởng cân bằng.
  • Với tốc độ tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng cân bằng, tốc độ tăng trưởng sản lượng cho mỗi công nhân lớn hơn tốc độ tăng trưởng vốn / đầu vào cho mỗi công nhân.
  • Với tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng cân bằng, ngược lại, tốc độ tăng trưởng sản lượng cho mỗi công nhân nhỏ hơn tốc độ tăng trưởng vốn / đầu vào cho mỗi công nhân.
Tin mới lên