Học thuật

Tiền cơ sở là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu tiền cơ sở (money base) là gì?

Tiền cơ sở là gì?

Tiền cơ sở (money base) là tiền mặt nằm trong tay hệ thống ngân hàng cộng với tiền mặt do công chúng nắm giữ

Tiền cơ sở (money base) là tiền mặt nằm trong hệ thống ngân hàng cộng với tiền mặt do công chúng nắm giữ. Cơ sở dự trữ thường được gọi là tiền mạnh, vì sự gia tăng dự trữ của các ngân hàng hoặc sự gia tăng tiền mặt trong tay công chúng mà cuối cùng tìm được đường đến với hệ thống ngân hàng đều tạo ra cơ sở cho sự mở rộng khối lượng tiền tệ và tín dụng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tiền cơ sở là thuật ngữ kinh tế chỉ loại tiền có mức độ thanh khoản cao nhất trong các thành phần của cung tiền. Tiền cơ sở bao gồm tiền mặt trong lưu thông do các cá nhân (hộ gia đình và doanh nghiệp không phải ngân hàng nắm giữ) và dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại tại ngân hàng trung ương. Đối với các loại tiền hàng hóa (như vàng hay Bitcoin), lượng tiền cơ sở ám chỉ toàn bộ lượng hàng hóa này và không bao gồm chứng chỉ thay thế. Mọi sự thay đổi của lượng tiền cơ sở đều là tác nhân quan trọng gây ra thay đổi trong tổng lượng cung tiền. Chính vì vậy, tiền cơ sở còn được gọi là tiền có mãnh lực

Lượng cung tiền (M) bằng lượng tiền cơ sở (H) nhân với số nhân tiền tệ (m): M = m × H

Trong trường hợp số nhân tiền tệ không đổi, thay đổi của tổng lượng cung tiền phụ thuộc vào thay đổi trong lượng tiện cơ sở. Khi số nhân tiền tệ bằng 1, mức thay đổi lượng cung tiền đúng bằng mức thay đổi lượng tiền cơ sở.

Để tăng lượng tiền cơ sở, ngân hàng trung ương có thể sử dụng 3 phương thức:

- Tăng lượng tiền mặt trong lưu thông, chẳng hạn bằng nghiệp vụ thị trường mở mua vào (ngân hàng trung ương mua công trái vào để bơm tiền mặt ra lưu thông), hay đơn giản là in thêm tiền giấy, đúc thêm tiền kim loại và đưa vào lưu thông

- Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

- Can thiệp để điều chỉnh lãi suất huy động tiền gửi của các ngân hàng thương mại bằng cách giảm lãi suất chiết khấu.

Tin mới lên