Tài chính

Tiền góp cho Quỹ vắc xin sẽ được tính vào chi phí khi xác định thuế của doanh nghiệp

(VNF) - Theo Thông tư số 41/2021 của Bộ Tài chính, cơ quan quản lý cho phép các tổ chức, doanh nghiệp tính các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP.

Tiền góp cho Quỹ vắc xin sẽ được tính vào chi phí khi xác định thuế của doanh nghiệp

Khoản doanh nghiệp đóng góp cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 được miễn thuế thu nhập.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2021 hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Điểm đáng chú ý của thông tư này là việc cơ quan quản lý cho phép các tổ chức, doanh nghiệp tính các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP.

Cũng tại Thông tư này, Quỹ vắc xin phòng Covid-19 được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Quyền hạn của Quỹ là được vận động và tiếp nhận các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vắc xin và các loại hình vật chất khác (không bao gồm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho phòng chống dịch) cho Quỹ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

Được sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân theo nội dung phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Bộ Y tế.

Về xác định trách nhiệm tiếp nhận, Thông tư nêu rõ: các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Quỹ bằng tiền được chuyển vào tài khoản của Quỹ tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại. Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Quỹ bằng vắc xin, Bộ Y tế thực hiện tiếp nhận để quản lý, phân phối và sử dụng theo quy định.

Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá trị quy tiền đồng Việt Nam của vắc xin được tài trợ cho Quỹ và định kỳ 10 ngày lập báo cáo gửi Quỹ theo Mẫu số 03-BC/QVX tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, để hạch toán phản ánh vào thu, chi của Quỹ.

Việc xác định giá trị quy tiền của căn cứ các hóa đơn, chứng từ do nhà tài trợ cung cấp. Trường hợp không có hóa đơn, chứng từ của nhà tài trợ thì xác định theo giá tạm tính để phản ánh kịp thời vào thu của Quỹ. Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá chính thức theo quy định của pháp luật và báo cáo Quỹ để điều chỉnh hạch toán (nếu có chênh lệch).

Đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Quỹ bằng các loại hình vật chất khác (không bao gồm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho phòng chống dịch), Quỹ thực hiện tiếp nhận để quản lý, theo dõi và hạch toán phản ánh vào thu của Quỹ khi xuất bán theo quy định.

Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi bằng đồng Việt Nam của Quỹ để gửi có kỳ hạn tối đa không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại theo quy định tại Điều 18 Thông tư này nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ, nhưng phải đảm bảo an toàn.

Thông tư số 41/2021 của Bộ Tài chính cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí để mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng  vắc xin phòng Covid-19, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chi từ Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định.

Căn cứ các nội dung chi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Y tế lập hồ sơ đề nghị xuất quỹ để chi theo quy định.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng số tiền được cấp từ Quỹ để mua, nhập khẩu vắc xin, tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước; quản lý, sử dụng vắc xin đã mua, nhập khẩu và vắc xin đã tiếp nhận từ các nhà tài trợ theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Quỹ vắc xin phòng Covid-19 công khai báo cáo tài chính quỹ hàng tháng, 6 tháng và 1 năm, đồng thời thực hiện báo cáo quyết toán quỹ. Trong đó, nội dung công khai gồm số tiền huy động; danh sách tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp; nội dung và số tiền đã chi; số dư quỹ còn lại.

Xem thêm: Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đang có 104 tỷ, Bộ Y tế sắp chuyển thêm 1.000 tỷ từ nguồn tài trợ

Tin mới lên