Học thuật

Tiền lương là gì? Phân biệt tiền lương và tiền công

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tiền lương (wage) là gì? Phân biệt tiền lương và tiền công.

Tiền lương là gì? Phân biệt tiền lương và tiền công

Tiền lương (wage) là số tiền trả cho người lao động để sử dụng sức lực và trí lực của anh ta vào quá trình sản xuất.

Tiền lương là gì?

Tiền lương (wage) là số tiền trả cho người lao động để sử dụng sức lực và trí lực của anh ta vào quá trình sản xuất. Tiền lương là một trong bốn nguồn thu nhập (các nguồn khác là lãi suất, địa tô và lợi nhuận). Khi được tổng hợp cho toàn bộ nền kinh tế, nó là bộ phận cấu thành thu nhập quốc dân.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phân biệt tiền lương và tiền công

Tiền lương là tiền bồi thường (hoặc thù lao, chi phí nhân sự, phí lao động) do người sử dụng lao động trả cho một nhân viên để đổi lấy công việc được hoàn thành. Khoản tiền lương có thể được tính như một số tiền cố định cho mỗi công việc được hoàn thành (mức lương công việc hoặc tỷ lệ phần trăm), hoặc theo trả theo giờ hoặc theo ngày (lao động tiền lương), hoặc dựa trên số lượng công việc có thể đo dễ dàng.

Tiền lương là một phần của các chi phí liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp.

Thanh toán bằng tiền lương tương phản với công việc được trả tiền công (salary), trong đó người sử dụng lao động trả số tiền cố định (chẳng hạn như một tuần hoặc một tháng) bất kể số giờ làm việc, cùng với hoa hồng được trả cho hiệu suất cá nhân hoặc được trả dựa trên hiệu suất của công ty nói chung. Nhân viên được trả lương cũng có thể nhận được tiền boa hoặc tiền thưởng được trả trực tiếp bởi khách hàng và các quyền lợi của nhân viên dưới hình thức bồi thường phi tiền tệ. Vì lao động tiền lương là hình thức chủ yếu của lao động, thuật ngữ "tiền lương" đôi khi đề cập đến tất cả các hình thức (hoặc tất cả các hình thức tiền tệ) của việc đãi ngộ nhân viên.

Tin mới lên