Học thuật

Tính đặc - đặc là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tính đặc- đặc (clay-clay) là gì?

Tính đặc - đặc là gì?

Tính đặc - đặc (clay-clay) là phương diện của hàm sản xuất trong lý thuyết tăng trưởng. Nó không cho phép vốn / lao động thay đổi trước hoặc sau khi đầu tư được thực hiện.

Tính đặc - đặc (clay-clay) là phương diện của hàm sản xuất trong lý thuyết tăng trưởng. Nó không cho phép vốn / lao động thay đổi trước hoặc sau khi đầu tư được thực hiện. Thuật ngữ “đặc”, đặc biệt khi dùng để chỉ tư bản, được sử dụng để chỉ sự thiếu mềm dẻo của các vật và ngược với nó là tính “nhão”.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

 

Tin mới lên