Học thuật

Tính dọc là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tính dọc (longitudinal) là gì?

Tính dọc là gì?

Tính dọc (longitudinal) là tính chất có liên quan tới tất cả kết quả quan sát mẫu thu được sau nhiều thời kỳ.

Tính dọc (longitudinal) là tính chất có liên quan tới tất cả kết quả quan sát mẫu thu được sau nhiều thời kỳ. Chẳng hạn, chúng ta có thể thu thập số liệu về những thay đổi trong quy mô của một mẫu các công ty sau nhiều năm và những thay đổi về những mức lương của giám đốc trong các thời kỳ đó. Hai dãy số “dọc” này được dùng làm cơ sở để nghiên cứu mối quan hệ giữa mức lương của giám đốc và quy mô công ty.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

 

Tin mới lên