Học thuật

Tính phi kinh tế quy mô ngoại sinh là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tính phi kinh tế quy mô ngoại sinh (external diseconomies of scale) là gì?

Tính phi kinh tế quy mô ngoại sinh là gì?

Tính phi kinh tế quy mô ngoại sinh (external diseconomies of scale) là những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi doanh nghiệp trong một ngành, nhưng lại làm tăng chi phí bình quân dài hạn của tất cả các doanh nghiệp trong ngành.

Tính phi kinh tế quy mô ngoại sinh (external diseconomies of scale) là những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi doanh nghiệp trong một ngành, nhưng lại làm tăng chi phí bình quân dài hạn của tất cả các doanh nghiệp trong ngành. Ví dụ, nếu có nhiều công ty đặt địa điểm tại một khu vực nhất định, tình trạng mật độ giao thông cao có thể làm giảm tốc độ cung cấp của một số công ty, dẫn tới chi phí vận chuyển của họ tăng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các yếu tố sản xuất là các yếu tố đầu vào mà các doanh nghiệp sử dụng để sản xuất đầu ra. Các yếu tố đầu vào bao gồm đất đai, lao động và vốn. Một số nhà kinh tế bao gồm cả tinh thần kinh doanh.

Ví dụ: Có thể có một nhà sản xuất thiết bị hoạt động trong một thành phố nhất định. Nếu mức lương trung bình tăng trên tất cả các thị trường khác do nhu cầu lao động gia tăng, nhà sản xuất phải trả mức lương cao hơn để lôi kéo người lao động sản xuất thiết bị đó. Những yếu tố này sẽ làm tăng tổng chi phí cho nhà sản xuất.

 

 

Tin mới lên