Toàn văn tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng