Ngân hàng

Tổ chức tài chính vi mô muốn được cấp phép hoạt động phải đáp ứng 5 điều kiện

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM).

Tổ chức tài chính vi mô muốn được cấp phép hoạt động phải đáp ứng 5 điều kiện

Tổ chức tài chính vi mô muốn được cấp phép hoạt động phải đáp ứng 5 điều kiện.

Về thẩm quyền quyết định cấp giấy phép, Thông tư quy định rõ, Thống đốc NHNN xem xét, cấp Giấy phép theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định có liên quan của pháp luật.

Để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, TCTCVM phải đáp ứng 5 điều kiện sau.

Thứ nhất, có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

Thứ hai, có chủ sở hữu, thành viên sáng lập theo quy định tại Thông tư này.

Thứ ba, có người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư này.

Thứ tư, có Điều lệ phù hợp với quy định tại Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật có liên quan.

Thứ năm, có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 3 năm đầu hoạt động.

Thông tư cũng quy định rõ các điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập TCTCVM.

Thời hạn hoạt động của TCTCVM tối đa không quá 50 năm

Về hoạt động, Thông tư quy định TCTCVM được thực hiện các hoạt động theo nội dung ghi trong Giấy phép do NHNN cấp. Trong đó, TCTCVM được thực hiện các hoạt động huy động vốn bao gồm nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới các hình thức tiết kiệm bắt buộc; tiền gửi tự nguyện; vay vốn của TCTD, tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

TCTCVM chỉ được thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam đối với các khách hàng tài chính vi mô và khách hàng khác để sử dụng vào các hoạt động tạo thu nhập và cải thiện điều kiện sống. Khoản cho vay của TCTCVM có thể được bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn theo quy định của TCTCVM.

TCTCVM phải duy trì tỷ lệ tổng dư nợ các khoản cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô trong tổng dư nợ cho vay tối thiểu 90% (quy định hiện hành là 65%). Tổng dư nợ cho vay của TCTCVM đối với một khách hàng tài chính vi mô không được vượt quá 50 triệu đồng (quy định hiện hành là 30 triệu đồng). Tổng dư nợ cho vay của TCTCVM đối với một khách hàng khác không được vượt quá 100 triệu đồng.

TCTCVM được mở tài khoản tiền gửi tại NHNN, ngân hàng thương mại. TCTCVM không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

Ngoài ra, TCTCVM được thực hiện một số hoạt động kinh doanh khác gồm: Ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn; Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực tài chính vi mô; cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô; làm đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm. Thời hạn hoạt động của TCTCVM được ghi trong Giấy phép tối đa không quá 50 năm.

Về dự phòng rủi ro, TCTCVM thực hiện việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay theo hướng dẫn của NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tài chính quy mô nhỏ quy định tại Thông tư số 15/2010/TT-NHNN ngày 16/6/2010 cho đến khi NHNN ban hành hướng dẫn về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay của TCTCVM.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2018.

Tin mới lên