Hồ sơ VNF

Tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

(VNF) - Chính phủ đã gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tờ trình về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2020, Chính phủ đã thảo luận, xem xét, thông qua đề nghị về chương trình năm 2021, điều chỉnh chương trình năm 2020.

Đề nghị của Chính phủ về chương trình năm 2021, điều chỉnh chương trình năm 2020 được lập theo 3 nguyên tắc.

Nguyên tắc thứ nhất là ưu tiên đề xuất vào Chương trình các dự án cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm: (i) Tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và thực hiện yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là các dự án, dự thảo để triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9, 10 và 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

(ii) Thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; (iii) Bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Nguyên tắc thứ hai là đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện chương trình, tránh dồn quá nhiều dự án vào chương trình năm 2020, dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan soạn thảo, thẩm tra hoặc vào kỳ họp cuối năm nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo và thẩm định, thẩm tra; đồng thời, bảo đảm tính linh hoạt, có “độ mở” nhất định để có thể đề xuất bổ sung một số dự án vào chương trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nguyên tắc thứ ba là việc đưa các dự án, dự thảo vào chương trình năm 2021 cần tính đến đặc thù là năm 2021 sẽ có 3 kỳ họp của Quốc hội.

Tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XIV và Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ không dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật mà chủ yếu tập trung đánh giá, tổng kết hoạt động của Quốc hội khóa XIV và chuẩn bị tổ chức, nhân sự cho Quốc hội khóa XV.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Tờ trình đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình năm 2020 tại đây. 

Tin mới lên