Hồ sơ VNF

Tờ trình Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(VNF) - Dự thảo Luật Đầu tư theo đối tác công tư (PPP) được bố cục thành 11 chương với 102 điều.

Tờ trình Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Với sự cần thiết của việc xây dựng Luật PPP, trong bối cảnh hiện nay của đất nước và tham khảo kinh nghiệm, thông lệ quốc tế, Dự thảo Luật đã được nghiên cứu và hoàn thiện nhằm thể chế hóa các định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ về việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia nói chung và huy động nguồn lực tư nhân thông qua phương thức đầu tư PPP nói riêng.

Bên cạnh đó, Luật sẽ xây dựng khung pháp lý riêng biệt, rõ ràng khoa học cho việc thực hiện dự án PPP và xử lý các mâu thuẫn, khác biệt giữa quy định hiện hành về PPP với các Luật khác.

Luật PPP cũng sẽ đảm bảo quy định của Luật phù hợp với các cam kết trong điều ước quốc tế về đầu tư, thương mại mà Việt Nam là thành viên, đảm bảo dự án khi đưa vào triển khai tuân thủ nguyên tắc kinh tế thị trường, đồng thời lấy lợi ích cho người dân cùng với việc đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư là trọng tâm khi xây dựng chính sách.

Đặc biệt, Luật PPP được xây dựng còn nhằm thu hút tối đa nguồn lực của khu vực tư nhân; sử dụng hiệu quả nguồn lực này để bù đắp những thiếu hụt của ngân sách nhà nước trong đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ công.

Ngoài ra, Luật PPP cũng sẽ đảm bảo tạo lập cơ chế thực hiện dự án, lựa chọn nhà đầu tư cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả, đơn giản; hạn chế hệ quả không mong muốn của khu vực tư nhân; rõ ràng trách nhiệm các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt, ký kết hợp đồng dự án phù hợp với lĩnh vực, quy mô dự án.

Quý độc giả quan tâm có thể xe tờ trình Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại đây.

Tin mới lên