Hồ sơ VNF

Tờ trình về dự án Luật Chứng khoán sửa đổi của Chính phủ

(VNF) - Thực tiễn sau hơn 10 năm thi hành, Luật Chứng khoán đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập; trong đó, nội dung một số điều khoản của Luật chưa đủ rõ ràng và cụ thể dẫn đến cách hiểu khác nhau và gây khó khăn trong áp dụng.

Tờ trình về dự án Luật Chứng khoán sửa đổi của Chính phủ

Theo tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), việc thi hành Luật Chứng khoán trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, quy mô thị trường chứng khoán ngày càng phát triển. Thị trường chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Đồng thời, thị trường chứng khoán đã hỗ trợ cho quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện thuận lợi hơn và ngày càng công khai, minh bạch, góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại DNNN. Hình thành các khu vực thị trường bao gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh. Tính thanh khoản thị trường cũng được cải thiện rõ rệt qua những năm gần đây.

Cùng với đó, hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán đã có sự phát triển cả về năng lực chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tài chính; cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ của khách hàng và quản trị rủi ro trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, thực tiễn sau hơn 10 năm thi hành cho thấy Luật Chứng khoán đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập; trong đó, một số điều khoản của Luật chưa đủ rõ ràng và cụ thể dẫn đến cách hiểu khác nhau và gây khó khăn trong áp dụng.

Ngoài ra, một số điều khoản của Luật không còn hợp lý hoặc không còn phù hợp với thực tiễn. Luật cũng chưa quy định một số vấn đề mà thực tiễn đòi hỏi cần phải thể chế hóa bằng Luật; một số điều khoản chưa tương thích với thông lệ quốc tế tốt, chưa phù hợp với yêu cầu và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.

Qua đánh giá thực tiễn thi hành Luật Chứng khoán và qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ thấy rằng việc sửa đổi Luật Chứng khoán ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết.

Bạn đọc quan tâm có thể xem toàn văn tờ trình về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) của Chính phủ tại đây.

Tin mới lên