Học thuật

Tổng cục thống kê là gì? Tổng cục thống kê Việt Nam

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng cục thống kê (central statistical office) là gì ? Tổng cục thống kê Việt Nam.

Tổng cục thống kê là gì? Tổng cục thống kê Việt Nam

Tổng cục thống kê ( central statistical office ) là cơ quan trung ương có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội của một nước. Nó cũng là cơ quan trực tiếp thực hiện nhiều cuộc điều tra lớn.

Tổng cục thống kê là gì?

Tổng cục thống kê (central statistical office) là cơ quan trung ương có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội của một nước. Nó cũng là cơ quan trực tiếp thực hiện nhiều cuộc điều tra lớn. Số liệu do tổng cục thống kê cung cấp đóng vai trò quan trọng trong phân tích kinh tế, vì đây là nguồn số liệu phong phú nhất và trong nhiều trường hợp, các tổ chức tư nhân không thể thi thập được.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tổng cục thống kê Việt Nam

Tổng cục Thống kê Việt Nam (General Statistics Office of Vietnam) là một cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, hoạt động độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo Luật Thống kê và các văn bản pháp lý về thống kê; thực hiện các chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê; tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế và xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Về vị trí và chức năng: Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Bộ nội vụ thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về thống kê, tổ chức thực hiện hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; quản lý Nhà nước các dịch vụ công và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Tổng cục Thống kê quản lý theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ và quyền hạn: Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ.

Tin mới lên