Học thuật

Tổng cung là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng cung (aggregate supply - AS) là gì?

Tổng cung là gì?

Tổng cung (aggregate supply - AS) là tổng khối lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do các doanh nghiệp trong nước và chính phủ sản xuất và cung ứng.

Tổng cung (aggregate supply - AS) là tổng khối lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do các doanh nghiệp trong nước và chính phủ sản xuất và cung ứng. Tổng cung tác động qua lại với tổng cầu để xác định mức sản lượng và thu nhập quốc dân cân bằng (Y*=AS=AD).

Trong ngắn hạn và khi nền kinh tế còn năng lực sản xuất nhàn rỗi (tỷ lệ thất nghiệp cao), tổng cung có xu hướng thay đổi cùng với nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ. Vì vậy, trong các mô hình ngắn hạn về xác định sản lượng, tức tổng cầu bằng bao nhiêu, tổng cung sẽ bằng bấy nhiêu và nền kinh tế có thể đạt trạng thái cân bằng khiếm dụng, tức chưa tận dụng hết năng lực sản xuất của mình.

Trong dài hạn, tổng cung có thể tăng khi có sự gia tăng của số lượng và chất lượng lao động, khối lượng tư bản và sự cải tiến công nghệ. Vì vậy, trong các mô hình cân bằng dài hạn, tổng cung được giả định là phụ thuộc vào sự gia tăng của sản lượng tiềm năng, chứ không phụ thuộc vào tổng cầu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khi tính tổng cung, các nhà kinh tế học loại trừ đi số lượng cung cấp của các hàng hóa trung gian dùng làm đầu vào cho sản xuất. Doanh thu từ bán tất cả các loại hàng hóa mà trừ đi phần doanh thu từ bán hàng hóa trung gian chính là phần giá trị gia tăng. Chính vì thế, tổng cung cũng chính là tổng giá trị gia tăng của toàn bộ nền kinh tế. Giá trị gia tăng dùng để làm tiền công trả cho người lao động và làm lợi nhuận cho nhà đầu tư. Chính vì thế, tổng cung cũng là thu nhập quốc dân.

Kinh tế học trọng cung chủ trương rằng, quản lý tổng cung là đường lối chủ yếu để đạt được tăng trưởng kinh tế. Điều này đối lập với quan điểm của chủ nghĩa Keynes trọng thị chính sách quản lý tổng cầu.

Trong trình bày lý luận kinh tế học, các nhà kinh tế học hay dùng đường tổng cung (đường AS) để biểu diễn sự thay đổi của tổng cung.

Tin mới lên