Học thuật

Tổng đầu tư tư nhân trong nước là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng đầu tư tư nhân trong nước (gross private domestic investment) là gì?

Tổng đầu tư tư nhân trong nước là gì?

Tổng đầu tư tư nhân trong nước (gross private domestic investment) là tổng mức chi tiêu để mua nhà ở và hàng đầu tư cố định (nhà xưởng, máy móc, thiết bị, v.v…) trong nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định.

Tổng đầu tư tư nhân trong nước (gross private domestic investment) là tổng mức chi tiêu để mua nhà ở và hàng đầu tư cố định (nhà xưởng, máy móc, thiết bị, v.v…) trong nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Tổng giá trị hàng đầu tư cố định sản xuất trong nước là bộ phận của đầu tư tư nhân trong nước và là một thành tố của GDP. Do có sự tiêu hao tư bản (tài sản cố định bị mất đi do hao mòn, hư hỏng, giảm giá trị), mức hình thành tư bản cố định trong nước ròng, còn gọi là đầu tư ròng, có thể thấp hơn so với tổng đầu tư. Trong trường hợp đó, mức bổ sung vào khối lượng tư bản nhỏ hơn so với mức tổng mức đầu tư.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tổng đầu tư tư nhân trong nước bao gồm 3 loại hình đầu tư chính: 

- Đầu tư ngoài nhà ở: Chi phí của các công ty về vốn như công cụ, máy móc và nhà máy.

- Đầu tư nhà ở: Chi phí xây dựng nhà ở và thiết bị dân cư thuộc sở hữu của chủ nhà và được cho thuê.

- Thay đổi trong hàng tồn kho : Sự thay đổi của hàng tồn kho công ty trong một thời gian nhất định. (Hàng tồn kho là hàng hóa do các công ty sản xuất nhưng được giữ lại để bán sau này).

Tin mới lên