Học thuật

Tổng lượng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng lượng (aggregate) là gì?

Tổng lượng là gì?

Tổng lượng (aggregate) là đại lượng phản ánh hoạt động tổng hợp của nền kinh tế hay các khu vực cấu thành nền kinh tế.

Tổng lượng (aggregate) là đại lượng phản ánh hoạt động tổng hợp của nền kinh tế hay các khu vực cấu thành nền kinh tế, chẳng hạn tổng sản lượng, tổng mức tiêu dùng, lạm phát, thất nghiệp, khối lượng tiền tệ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong nghiên cứu kinh tế vĩ mô, điều cần quan tâm đầu tiên là quy mô toàn bộ nền kinh tế so với thị trường hàng hóa và dịch vụ. Cách tiếp cận này đòi hỏi phải xem xét các lực tác động đến tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp ở cấp độ tổng hợp cho dù đó là đầu ra, thu nhập hay tập hợp các thành phần trong GDP.

Về bản chất, kinh tế học vĩ mô liên quan đến việc nghiên cứu nhu cầu và nguồn cung cấp cho tất cả hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế của một quốc gia. Tổng cầu là tổng số hàng hóa và dịch vụ mà mọi người muốn mua; nói cách khác, nó đo lường những gì mọi người muốn mua chứ không phải những gì thực sự được sản xuất. Tổng cầu là tổng tiêu thụ, đầu tư, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng. Tổng cung là tổng sản lượng mà nền kinh tế sản xuất ở một mức giá nhất định. Như trong kinh tế học vi mô, các doanh nghiệp đạt được trạng thái cân bằng khi họ sản xuất số lượng hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng muốn mua - tức là khi tổng cung bằng tổng cầu.

Tin mới lên