Tài chính

TP. HCM dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

(VNF)- Ủy ban nhân dân TP. HCM đã có công văn khẩn gửi Bộ Tài chính về đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020 

TP. HCM dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

TP. HCM dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

UBND TP. HCM đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận về điều kiện, điều khoản của trái phiếu chính quyền địa phương tại "đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020" để thành phố được vay trong nước theo phương thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Cụ thể, chủ thể phát hành trái phiếu là UBND TP. HCM. UBND TP. HCM ủy quyền cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu. Khối lượng phát hành dự kiến là 2.000 tỷ đồng, đảm bảo không vượt tổng hạn mức vay theo quy định.

Các kỳ hạn trái phiếu dự kiến là 15 năm, 20 năm và 30 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Hình thức phát hành trái phiếu dự kiến là trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Mệnh giá trái phiếu dự kiến là 100.000 đồng.

Phương thức phát hành dự kiến là đấu thầu phát hành và bảo lãnh phát hành. Phương thức phát hành cụ thể của từng đợt sẽ được xác định phù hợp theo tình hình thực tế và nhu cầu thị trường. Thời gian phát hành dự kiến tập trung 1 đợt vào tháng 12/2020.

Theo UBND TP. HCM, việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP. HCM phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được hội đồng nhân dân TP. HCM thông qua theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách nhà nước.

Đây là trái phiếu nghĩa vụ chung, được phát hành để bổ sung nguồn chi cho đầu tư phát triển của địa phương. Nguồn hoàn trả trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách thành phố. Việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Từ khoá: TP. HCM, trái phiếu',
Tin mới lên