Tài chính

TP. HCM: Kiến nghị xử lý vi phạm thuế qua thanh tra, kiểm tra hơn 23.000 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế TP. HCM cho biết tính đến ngày 30/11/2020, đơn vị này đã thực hiện 18.007 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, phát hiện nhiều vi phạm nên đã kiến nghị xử lý số tiền 23.460 tỷ đồng.

TP. HCM: Kiến nghị xử lý vi phạm thuế qua thanh tra, kiểm tra hơn 23.000 tỷ đồng

TP.HCM: Kiến nghị xử lý vi phạm thuế qua thanh tra, kiểm tra hơn 23.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. HCM, kết quả thu ngân sách Nhà nước cả năm 2020, Cục thuế đặt mục tiêu tối thiểu thu được 248.500 tỷ đồng (đạt 85,45% dự toán, giảm 11,18% so cùng kỳ), ngoài ra có sự hỗ trợ, rà soát đôn đốc thu của Tổng Cục Thuế đối với các nguồn thu trên địa bàn, Cục Thuế phấn đấu thực hiện thu đạt 254.000 tỷ đồng (đạt 87,34% dự toán, giảm 9,21% so cùng kỳ).

Trong đó, ước thu từ dầu thô là 10.500 tỷ đồng, đạt 86,07% so dự toán pháp lệnh, giảm 52,22% so với cùng kỳ năm 2019. Ước thu nội địa (trừ dầu thô) là 238.000 tỷ đồng, đạt 85,42% so dự toán pháp lệnh, giảm 7,68% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng tại báo cáo này, Cục Thuế TP. HCM cho biết ước thu từ khu vực kinh tế là 148.195 tỷ đồng, đạt 81,75% so với dự toán pháp lệnh, giảm 5,9% so với thực hiện năm 2019. Trong khi đó, ước thu các loại thu khác ngoài khu vực kinh tế là 89.805 tỷ đồng, đạt 92,24% so với dự toán pháp lệnh, giảm 10,48% so với thực hiện năm 2019.

Có hai nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả thu được Cục Thuế TP. HCM chỉ ra. Thứ nhất là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thứ hai là các chính sách của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân kinh doanh theo hướng giảm, gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Điều này khiến số thuế giảm do thực hiện các chính sách này ước đạt gần 6.500 tỷ đồng.  

Tại báo cáo này, tính đến ngày 30/11/2020, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện 18.007 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 74,6% kế hoạch năm 2020 (18.007 DN/24.126 DN), bằng 91% so với cùng kỳ năm 2019; kiểm tra được 41.357 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 23.460 tỷ đồng bằng 121,59% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 3.478 tỷ đồng, bằng 41% so với cùng kỳ năm 2019; giảm khấu trừ là 503 tỷ đồng bằng 102,68% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 19.479 tỷ đồng bằng 179,87% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, số doanh nghiệp được thanh tra là 1.009, đạt 54,4% kế hoạch năm 2020 (1.009 DN/1.856 DN). Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 1.239,63 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó truy thu là 830,37 tỷ đồng, truy hoàn là 5,05 tỷ đồng, phạt là 404,21 tỷ đồng), giảm khấu trừ là 82 tỷ đồng; giảm lỗ 4.727 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 541 tỷ đồng. Số thu bình quân qua thanh tra của Cục thuế là 1.240 triệu đồng/cuộc.

Đối với công tác kiểm tra thuế, số doanh nghiệp được kiểm tra là 16.998 DN, đạt 76% kế hoạch năm 2020 (16.998 DN/22.270 DN). Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 1.904,65 tỷ đồng, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó truy thu là 1.357,23 tỷ đồng, truy hoàn 7,06 tỷ đồng, phạt là 540,36 tỷ đồng); giảm khấu trừ là 421 tỷ đồng; giảm lỗ 14.751 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 1.538 tỷ đồng.  Số thu bình quân qua kiểm tra của Cục thuế là 131 triệu đồng/cuộc.

Báo cáo của Cục Thuế TP. HCM nêu rõ, tính đến 30/11/2020, nợ có khả năng thu là 12.285 tỷ đồng, tăng 25,03% so với thời điểm 31/12/2019.

Theo báo cáo này, 11 tháng đầu năm 2020, kết quả thu nợ thuế của năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 5.303 tỷ đồng, đạt 69,07% số nợ 2019 chuyển sang. Tổng số quyết định cưỡng chế đã ban hành là 73.974 quyết định, tăng 32,42% so cùng kỳ; số tiền thuế nợ tương ứng là 49.475 tỷ đồng.

Đánh giá về tình hình nợ thuế, Cục Thuế TP.  HCM cho biết nợ thuế lớn của thành phố chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất và thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động bất động sản.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân có nguồn vốn kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh, Cục Thuế TP. HCM đã đẩy mạnh công tác giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định.

Cụ thể, lũy kế 11 tháng đầu năm 2020, cơ quan thuế đã giải quyết hoàn thuế cho 2.115 hồ sơ với tổng số tiền hoàn là 12.320 tỷ đồng, giảm 7% về số lượng, giảm 2,09% về số tiền hoàn so với cùng kỳ năm 2019.

Về hình thức hoàn, số hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm sau đạt 1.263 hồ sơ với số tiền được hoàn là 8.470 tỷ đồng, tương đương 60% số hồ sơ và 69% số tổng số tiền hoàn thuế trong kỳ.

Về lý do hoàn, hoàn đối với trường hợp xuất khẩu chiếm chủ yếu với 1.900 hồ sơ (tỷ trọng 90%) và số tiền hoàn thuế đạt 11.367 triệu đồng (tỷ trọng 89,53%).

Tin mới lên