Học thuật

Trái phiếu rủi ro là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trái phiếu rủi ro (junk bond) là gì?

Trái phiếu rủi ro là gì?

Trái phiếu rủi ro (junk bond) là trái phiếu công ty được xếp hạng thấp và có lợi tức cao.

Trái phiếu rủi ro (junk bond) là trái phiếu công ty được xếp hạng thấp và có lợi tức cao. Những trái phiếu thuộc loại này thường có mức rủi ro cao và trong những năm gần đây chúng thường được sử dụng để thôn tính các công ty, gọi là thu mua bằng vốn vay. Lãi suất cao phải trả có thể gây tai họa cho công ty phát hành trái phiếu loại này.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trái phiếu rủi ro được phát hành bởi những công ty có xếp hạng tín dụng thấp hơn xếp hạng đầu tư, và thường có xếp hạng trái phiếu Bb trở xuống bởi những cơ quan xếp hạng trái phiếu có uy tín. Có thể được xếp hạng trái phiếu cao hơn Bb thông qua sự thế chấp vượt mức. Để thu hút các nhà đầu tư, trái phiếu đầu cơ trả lãi suất cao hơn trái phiếu thuộc cấp hạng đầu tư, và được xem như những khoản đầu tư đầu cơ, bởi vì những bên phát hành trái phiếu chưa được biết đến trong thị trường, hoặc là những công ty nổi tiếng nhưng có cán cân nợ cao.

Những trái phiếu này được trả lãi suất cao hơn vì rủi ro tín dụng lớn hơn trái phiếu xếp hạng đầu tư. Những trái phiếu đầu cơ thường được nhiều công ty phát hành để cung cấp tài chính cho việc mua thâu tóm bằng nợ, một giao dịch mà nhà đầu tư mua lại một công ty bằng cách phát hành nợ mới, sử dụng các tài sản của công ty để thế chấp. Khoản nợ dùng để mua lại được hoàn trả bằng cách bán những tài sản hoặc thanh toán tiền mặt của công ty cũng được gọi là trái phiếu lợi suất cao.

Tin mới lên