Học thuật

Trật tự Kinh tế Quốc tế Mới là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trật tự Kinh tế Quốc tế Mới (New International Economic Order - NIEO) là gì?

Trật tự Kinh tế Quốc tế Mới là gì?

Trật tự Kinh tế Quốc tế Mới (New International Economic Order - NIEO) là quan điểm kinh tế và chính trị biện minh cho những thay đổi cơ bản trong hoạt động thương mại quốc tế và phát triển nền kinh tế để xử lý những mất cân đối về kinh tế giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Trật tự Kinh tế Quốc tế Mới (New International Economic Order - NIEO) là quan điểm kinh tế và chính trị biện minh cho những thay đổi cơ bản trong hoạt động thương mại quốc tế và phát triển nền kinh tế để xử lý những mất cân đối về kinh tế giữa các nước phát triển và đang phát triển. Liên hợp quốc đáp lại đòi hỏi này của các nước đang phát triển bằng cách công bố bản Tuyên ngôn và Chương trình hành động về tạo lập trật tự kinh tế quốc tế mới vào năm 1974. Bản tuyên ngôn này đã nêu ra những nguyên tắc và biện pháp được thiết kế để cải thiện địa vị tương đối của các nước đang phát triển.

Các sáng kiến được đưa ra trong chương trình này tập trung vào (a) hiệp định hàng hóa quốc tế để hỗ trợ cho việc xuất khẩu hàng sơ chế của các nước đang phát triển; (b) thương lượng về những nhượng bộ thương mại đặc biệt để tạo điều kiện cho các nước đang phát triển xuất khẩu hàng chế biến và tăng khả năng tiếp cận của họ đối với thị trường ở các nước phát triển; (c) khuyến khích viện trợ kinh tế thông qua các chương trình chuyển giao nguồn lực tài chính và hiện vật cho các nước phát triển; và (d) tăng cường sự hợp tác kinh tế giữa các nước đang phát triển. Những tham vọng này chủ yếu được theo đuổi thông qua hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển, nhưng cho đến nay chưa thu được kết quả nào đáng kể.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên