Học thuật

Trợ cấp thu nhập là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trợ cấp thu nhập (income support) là gì?

Trợ cấp thu nhập là gì?

Trợ cấp thu nhập (income support) là phương tiện bổ sung thu nhập cho những thành viên nghèo của xã hội thông qua các khoản chuyển giao thu nhập như phúc lợi bổ sung, trợ cấp thất nghiệp.

Trợ cấp thu nhập (income support) là:

1) Phương tiện bổ sung thu nhập cho những thành viên nghèo của xã hội thông qua các khoản chuyển giao thu nhập như phúc lợi bổ sung, trợ cấp thất nghiệp.

2) Phương pháp hỗ trợ thu nhập cho những người sản xuất nhất định (ví dụ nông dân ) bằng cách trợ cáp trực tiếp khi giá thị trường giảm xuống mức không đảm bảo thu nhập cần thiết. Hình dưới minh họa cho tác động của biện pháp trợ cấp thu nhập.

Hình vẽ. Trợ cấp thu nhập.

Ở nhiều nước, hệ thống trợ cấp thu nhập được sử dụng để hỗ trợ cho khu vực nông nghiệp. Trong hình trên, giá cân bằng là OA. Nếu mức giá này được coi là quá thấp, chính phủ sẽ định ra một giá bảo đảm nhất định, ví dụ OB, và thanh toán cho nông dân số tiền bằng phần diện tích ABCE. Cách làm này khác với phương pháp trợ giá ở chỗ người tiêu dùng vẫn phải trả giá thị trường OA và người sản xuất vẫn bán mức sản lượng do thị trường quy định OQ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên