Tài chính

'Trùm' khoáng sản TKV: Lợi nhuận nửa năm tăng gấp đôi lên 3.000 tỷ, nợ phải trả gần 100.000 tỷ

(VNF) - Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của TKV đạt 3.067 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Nợ phải trả tiếp tục giữ ở mức gần 100.000 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức gần 43.000 tỷ đồng.

'Trùm' khoáng sản TKV: Lợi nhuận nửa năm tăng gấp đôi lên 3.000 tỷ, nợ phải trả gần 100.000 tỷ

'Trùm' khoáng sản TKV: Lợi nhuận nửa đầu năm tăng gấp đôi lên 3.000 tỷ, nợ phải trả gần 100.000 tỷ

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo, doanh thu thuần nửa đầu năm nay của TKV đạt 50.769 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn doanh thu của TKV đến từ mảng kinh doanh Than với 33.064 tỷ đồng (chiếm 65%), còn lại là mảng Kinh doanh Khoáng sản với 7.944 tỷ đồng (chiếm 15,6%), mảng Sản xuất điện với 5.725 tỷ đồng (chiếm 11,3%), mảng Kinh doanh vật liệu nổ với 1.322 tỷ đồng (chiếm 2,6%) và các hoạt động khác với 2.711 tỷ đồng (chiếm 5,5%).

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của TKV đạt 9.927 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Trong kỳ, tập đoàn này ghi nhận 2.902 tỷ đồng chi phí tài chính (trong đó 82% là chi phí lãi vay), tăng 8,8%; 1.914 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 29%; 2.009 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 24%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của TKV đạt 3.067 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Một điểm tích cực nữa trong tình hình kinh doanh của TKV trong nửa đầu năm nay là việc dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lên đến 9.197 tỷ đồng, phần vì lợi nhuận tăng mạnh, phần vì dòng tiền “khủng” từ khấu hao tài sản, các khoản dự phòng và chi phí lãi vay.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của TKV đạt 140.931 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với hồi đầu năm; tập trung nhiều nhất ở tài sản cố định với 80.646 tỷ đồng (chiếm 57%), hàng tồn kho với 16.217 tỷ đồng (chiếm 11,5%), tài sản dở dang dài hạn với 11.594 tỷ đồng (chiếm 8,2%), các khoản phải thu ngắn hạn với 11.536 tỷ đồng (chiếm 8,2%)..

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2018 của TKV ở mức 42.670 tỷ đồng tăng 4,5% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 98.261 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1%; trong đó, tổng nợ vay ở mức 73.201 tỷ đồng, giảm 4,3%.

Tin mới lên