Học thuật

Tương quan trong kinh tế học là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tương quan (correlation) là gì?

Tương quan trong kinh tế học là gì?

Tương quan (correlation) là mức độ liên quan tuyến tính giữa hai biến số, có thể do mối quan hệ nhân quả trực tiếp, gián tiếp hoặc do sự ngẫu nhiên mang tính thống kê.

Tương quan (correlation) là mức độ liên quan tuyến tính giữa hai biến số, có thể do mối quan hệ nhân quả trực tiếp, gián tiếp hoặc do sự ngẫu nhiên mang tính thống kê. Mức độ liên quan này thường được biểu thị bằng hệ số tương quan tính theo công thức sau:

Trong đó x và y là độ lệch so với bình quân của hai biến số tương ứng. Hệ số tương quan nhận các giá trị trong khoảng từ +1 đến -1. Giá trị -1 biểu thị mối liên hệ nghịch hoàn hảo và +1 biểu thị giá mối liên hệ thuận hoàn hảo. Các giá trị nằm giữa hai giá trị cực đoan này cho thấy mức độ chặt chẽ của mối liên hệ. Cần chú ý rằng điều này chỉ phản ánh mức liên hệ tuyến tính của các biến số. Chẳng hạn hai biến số có thể liên hệ hoàn hảo theo cách phi tuyến (ví dụ y=x2), nhưng vẫn có giá trị r thấp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên