Học thuật

Tỷ lệ chi phí quảng cáo là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ chi phí quảng cáo (advertising-sales ratio) là gì?

Tỷ lệ chi phí quảng cáo là gì?

Tỷ lệ chi phí quảng cáo (advertising-sales ratio) là tỷ lệ chi tiêu cho quảng cáo tính trên doanh thu.

Tỷ lệ chi phí quảng cáo (advertising-sales ratio) là tỷ lệ chi tiêu cho quảng cáo tính trên doanh thu. Các doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường có mức độ tập trung hóa cao thường áp dụng hình thức cạnh tranh phi giá cả, nên cường độ quảng cáo (tính bằng tỷ lệ chi phí quảng cáo) tăng khi chúng a chuyển từ thị trường cạnh tranh hoàn hảo sang thị trường thiểu quyền.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tỷ lệ chi phí quảng cáo là thước đo tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo được tính bằng cách chia tổng chi phí quảng cáo cho doanh thu bán hàng. Tỷ lệ chi phí quảng cáo được thiết kế để cho doanh nghiệp biết liệu các tài nguyên mà một công ty chi cho một chiến dịch quảng cáo có giúp tạo ra doanh thu mới hay không. Tỷ lệ chi phí quảng cáo cao cho thấy rằng chi phí quảng cáo cao so với doanh thu bán hàng; điều này có nghĩa là chiến dịch không thành công. Tỷ lệ thấp cho thấy rằng chiến dịch quảng cáo tạo ra doanh thu cao so với chi phí quảng cáo.

Tin mới lên