Học thuật

Tỷ lệ chuyển đổi cận biên là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ chuyển đổi cận biên (marginal rate of transformation) là gì?

Tỷ lệ chuyển đổi cận biên là gì?

Tỷ lệ chuyển đổi cận biên (marginal rate of transformation) là tỷ lệ chi phí cận biên trong việc chế tạo sản phẩm.

Tỷ lệ chuyển đổi cận biên (marginal rate of transformation) là tỷ lệ chi phí cận biên trong việc chế tạo sản phẩm. Nó được tính bằng độ dốc của đường giới hạn năng lực sản xuất - đường cho biết tỷ lệ thay thế quá trình sản xuất một sản phẩm bằng quá trình sản xuất sản phẩm khác nhờ phân bổ lại đầu vào nhân tố. Đối với nền kinh tế, cơ cấu sản lượng quốc dân tối ưu có thể đạt được khi tỷ lệ chuyển đổi cận biên của các hàng hóa bằng tỷ lệ giá cả của chúng. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tỷ lệ chuyển đổi cận biên được gắn với đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF), biểu diễn tiềm năng đầu ra cho hai hàng hóa sử dụng cùng một nguồn lực. Để sản xuất nhiều hơn một hàng hóa đồng nghĩa với việc sản xuất ít hàng hóa còn lại hơn vì các nguồn lực được phân bổ hiệu quả. Nói cách khác, các nguồn lực được sử dụng để sản xuất ra một hàng hóa được chuyển hướng từ các hàng hóa khác, có nghĩa là ít sản phẩm khác sẽ được sản xuất. Sự cân bằng này được đo bằng tỷ lệ chuyển đổi biên.

Tỷ lệ chuyển đổi cận biên có thể được định nghĩa là số đơn vị hàng hóa x sẽ bị bỏ qua để tạo ra một đơn vị hàng hóa y , đồng thời đảm bảo các yếu tố sản xuất và công nghệ đang được sử dụng là không đổi. MRT là giá trị tuyệt đối của độ dốc của đường giới hạn khả năng sản xuất. Đối với mỗi điểm trên đường giới hạn, được biểu diễn dưới dạng đường cong, có tỷ lệ chuyển đổi biên khác nhau, dựa trên nền kinh tế sản xuất từng sản phẩm riêng lẻ.

Tin mới lên