Học thuật

Tỷ lệ hoàn vốn là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ hoàn vốn hay tỷ lệ lợi tức hay tỷ suất lợi nhuận (rate of return) là gì?

Tỷ lệ hoàn vốn là gì?

Tỷ lệ hoàn vốn hay tỷ lệ lợi tức hay tỷ suất lợi nhuận (rate of return) là khái niệm chung dùng để chỉ thu nhập kiếm được từ một khoản đầu tư, trong đó thu nhập được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm so với số tiền chi cho đầu tư.

Tỷ lệ hoàn vốn hay tỷ lệ lợi tức hay tỷ suất lợi nhuận (rate of return) là khái niệm chung dùng để chỉ thu nhập kiếm được từ một khoản đầu tư, trong đó thu nhập được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm so với số tiền chi cho đầu tư. Nó có thể áp dụng cho đầu tư tài chính, đầu tư vào vốn nhân lực (tỷ lệ hoàn vốn, tỷ lệ lợi tức) và đầu tư hiện vật (tỷ suất lợi nhuận).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong tài chính, lợi nhuận là khoản tiền lãi ròng kiếm được từ đầu tư. Nó bao gồm bất kỳ thay đổi nào về giá trị của khoản đầu tư và/hoặc dòng tiền mà nhà đầu tư nhận được từ khoản đầu tư, chẳng hạn như thanh toán lãi hoặc cổ tức. Nó có thể được đo bằng số tuyệt đối (ví dụ: USD) hoặc bằng phần trăm (%) số tiền đã đầu tư.

Tỷ lệ hoàn vốn là lợi nhuận trên một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian, được biểu thị bằng tỷ lệ đầu tư ban đầu. Khoảng thời gian thường là một năm, trong trường hợp đó tỷ lệ hoàn vốn được gọi là lợi nhuận hàng năm.

Để so sánh lợi nhuận trong các khoảng thời gian có độ dài khác nhau trên cơ sở bình đẳng, rất hữu ích khi chuyển đổi từng trở lại khoản lợi nhuận trong các khoản thời gian khác nhau thành lợi nhuận hàng năm. Quá trình chuyển đổi này được gọi là "annualisation".

Tin mới lên